Dịch vụ tổng đài IpFone

Truyền Thông Hợp Nhất

  • Giải pháp Asterisk & tổng đài IP-PBX

    Có nhiều khía cạnh cần xem xét khi triển khai một hệ thống thông thoại trong doanh nghiệp dựa trên nền tảng Asterisk và các tổng đài IP-PBX mã nguồn mở
  • Giải pháp Microsoft Lync

    Các thiết bị Ipfone Gateways cho phép sự kết nối giữa các Server Microsoft ( Microsoft Office Communications 2007 R1 & R2 và Serve Lync 2010) và các loại tổng đài PBX, IP-PBX, PSTN và SIP Trunk.
  • Giải pháp Truyền Thông Hợp Nhất

    Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gắn liền với nhu cầu thông tin. Thông tin càng nhanh chóng và chính xác thì doanh nghiệp quyết định đúng đắn và đảm bảo khả năng thành công cao hơn của doanh nghiệp

Ipfone trên facebook

Quảng cáo menu trái 3 Quảng cáo menu trái 2 Quảng cáo menu trái 1
ads
ads
Hotline tư vấn miễn phí
Kinh Doanh
Chăm sóc khách hàng